Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

„KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PATRON WAŻNYCH SPRAW”
(VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNA)

                        

pod patronatem honorowym

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika
- Ordynariusza Diecezji Radomskiej

 

oraz

 

Prezydenta Miasta Radomia

Pana Radosława Witkowskiego

 

Motto VII edycji:

 

„Pamięć o tych, co oddali życie za ojczyznę, jest nakazem wdzięczności,
bo może przez ich ofiarę i życie my żyjemy.”

 (Kardynał Stefan Wyszyński)

 

Szanowni Państwo!

Rok 2018 ogłoszono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. "11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu RP. Nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby, dzięki tym, co oddali życie za ojczyznę. Odzyskanie niepodległości możliwe było dzięki ludziom, którzy z poświęceniem walczyli na polach bitew. Ale obok ofiary z życia, ważna była także walka codzienna o zachowanie polskości w umysłach i sercach Polaków, o pamięć polskiej historii. Myśląc o przywileju życia w wolnym kraju, powinniśmy wracać pamięcią do bezimiennych bohaterów, którzy przelali krew w walkach o niepodległą Ojczyznę oraz do Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Jak podkreślił w swoich słowach Kardynał Stefan Wyszyński „Pamięć o tych, co oddali życie za ojczyznę, jest nakazem wdzięczności, bo może przez ich ofiarę i życie my żyjemy.” Konkursem organizowanym przez PSP nr 31 w Radomiu chcemy włączyć się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Będziemy zaszczyceni, jeśli Państwo wraz ze swoimi podopiecznymi weźmiecie udział w V ogólnopolskiej edycji naszego konkursu i razem z nami zechcecie zaczerpnąć z dziedzictwa pozostawionego przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 

Organizatorzy konkursu.

  Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

 

Cele konkursu:

  Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych (Kardynał Stefan Wyszyński, bohaterowie walk o niepodległość Ojczyzny).

  Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Ukazanie wartości poznawania historii własnego narodu, postawy patriotycznej.

  Pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat życia w niepodległym kraju.

  Kształtowanie potrzeby poznawania historii Polski i czerpania z doświadczeń poprzednich pokoleń.

  Zwrócenie uwagi na znaczenie niepodległości dla współczesnego człowieka.

  Umożliwienie młodzieży artystycznego wypowiedzenia się na temat wolności, niepodległości, historii Polski.

 

Uczestnicy konkursu:

  Uczniowie szkół podstawowych, dla których przewidziano trzy formy zadań konkursowych:

·      konkurs plastyczny (dwie kategorie wiekowe): uczniowie klas 0-III i uczniowie klas IV – VII

·      konkurs literacki: uczniowie klas IV – VII

·      konkurs wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 3 – osobowe zespoły uczniów klas IV –VII reprezentujące daną szkołę

 

  Każda szkoła może wziąć udział w wybranej lub we wszystkich formach konkursu.

 

Zasady organizacyjne konkursu literackiego:

 

  Prace powinny odwoływać się do słów będących mottem tegorocznej edycji konkursu. Zachęcamy uczniów, by poszukali śladów walki o wolność Polski wokół siebie i opisali nam miejsca pamięci narodowej znajdujące się w ich otoczeniu – w mieście, wiosce,
w okolicznych lasach.

Propozycje tematów:

·         NIEPODLEGŁOŚĆ (wiersz)

·         ŚLADY PAMIĘCI W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE (opis, opowiadanie, reportaż, wywiad)

·         SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU… (list skierowany do Marszałka Józefa Piłsudskiego)

W przypadku prac prozatorskich uczestników konkursu obowiązują następujące kryteria formalne:

  Praca nie może być dłuższa niż 5 stron A-4.

  Tekst ma być zapisany w formacie DOC, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12; odstęp – 1,5 wiersza.

  Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi, trafność przywołanych przykładów literackich, poprawność stylistyczna i ortograficzna, zachowanie wybranej formy wypowiedzi, estetyka pracy.

  Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

  Prace (z podaniem imienia i nazwiska autora, klasy, nazwy szkoły wraz z jej adresem mailowym, imienia i nazwiska opiekuna) należy przesłać na adres mailowy kate.apache@interia.pl do dnia 14.05.2018 r.

 

Zasady organizacyjne konkursu plastycznego:

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat „JESTEM POLAKIEM”. Rysunki mogą przedstawiać dowolną scenę z życia codziennego uwzględniającą postawy patriotyczne, scenę z historii Polski, związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, miejsce pamięci narodowej z dowolnego miejsca w Polsce (pomnik, krzyż, cmentarz – prosimy na odwrocie wskazać gdzie znajduje się przedstawione miejsce).

  Technika wykonania prac: dowolna, trwała, płaska (malarstwo, grafika, rysunek itp.)

  Format prac: maksymalnie A3.

  Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę (załącznik nr 3).

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III i klasy IV – VII.

  Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne).

  Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

  Wszystkie nadesłane prace będą wyeksponowane na wystawie otwartej dla zwiedzających w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 28.05.2018 r.

  Organizator nie zwraca prac ich autorom.

  Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu w terminie do 14.05.2018 r. osobiście lub pocztą na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Biała 6

26-600 Radom

z dopiskiem: „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI PATRON WAŻNYCH SPRAW”.

 

Zasady organizacyjne konkursu wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

  W konkursie biorą udział 3 – osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę.

  Konkurs ma charakter quizu. Drużyny będą rozwiązywać zadania związane
z życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Suma punktów za poszczególne zadania wyłoni zwycięzcę rywalizacji.

  Konkurs odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. (poniedziałek) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Białej 6 w Radomiu. Drużyny wraz z opiekunami proszone są o stawienie się w tym dniu o godz. 8.30. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i ewentualnego zakwaterowania.

   Przewidziane zakończenie konkursu, podsumowanie rywalizacji i wręczenie nagród – 28.05.2018 r. o godz. 10.30.

 

Polecane źródła:

- http://wyszynski.sej.pl/

- http://wyszynskiprymas.pl/

- http://www.nonpossumus.pl/

 

Postanowienia końcowe:

  Karty zgłoszeń drużyn do konkursu wiedzy (załącznik 1) należy przesłać na adres kate.apache@interia.pl bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2018 r. Zgodę na udział w konkursie oraz na wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora konkursu podpisaną przez rodziców uczniów (załącznik 2) prosimy dostarczyć w dniu konkursu.

  Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu dla Młodych Twórców „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw” nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 10.30.

  O wynikach konkursu plastycznego i literackiego szkoła zostanie powiadomiona drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 22.05.2018 r. Dla zwycięzców każdej z form konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

  Nagrody dla laureatów, którzy nie mogą wziąć udział w uroczystości 28 maja 2018 r. prześlemy pocztą.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kamańczyk tel. 534-705-370

Pliki do pobrania:

Opublikowano: 15.04.2018

Autor:

Katarzyna Kamańczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 306983

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia