I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

 

 

 

Po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest popularyzacja i upamiętnienie twórczości baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Liczymy na Was, Waszą kreatywność i wyobraźnię. Do dzieła!

 

 

 

Regulamin

 

1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu.

 

2. Cele konkursu:

 

rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci

poszukiwanie twórczych rozwiązań

rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w baśniach H.Ch. Andersena

wyrażanie poprzez środki plastyczne specyficznej atmosfery baśni H.Ch. Andersena

stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych twórców z całej Polski.

 

3. Tematyka prac to baśnie H.Ch. Andersena przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni.

 

4. Technika: rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel, malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze, grafika warsztatowa – monotypia, linoryt, grafika komputerowa, collage.

 

5. Format – A5, A4, A3.

 

Prosimy nie rolować prac oraz nie oprawiać prac w ramki!

 

Prosimy precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.

 

6. Wiek uczestników: od 6 do 15 lat.

 

7. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

 

8. Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy.

 

9. Autorzy nagrodzonych prac i ich nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do wystawy i ich nauczyciele prowadzący dyplomy.

 

10. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:

 

-Imię i nazwisko autora:

 

-Wiek autora:

 

-Adres placówki:

 

-Telefon/e-mail placówki:

 

-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

 

11. Prace należy dostarczyć do PSP31 (świetlica), gdzie odbędzie się wyłonienie 5 prac, które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie.

Z dopiskiem: Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

 

Termin upływa 08.03.2021r.

 

12. W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID – 19 informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 02.04.2021r. Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

 

Uwagi końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich nauczycieli prowadzących niezbędnych do organizacji konkursu.

W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID-19 nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora: www.psp2.radom.pl osoby nagrodzone, wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu oraz podziału nagród.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przebieg konkursu w naszej szkole:

 

aneta.nowak@psp31.radom.pl

 

Librusem zostanie przesłana karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i dostarczyć wraz z pracą


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 271154

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia