SU


Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

- Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

WRZESIEŃ:

·      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego. Ślubowanie klas pierwszych z udziałem przedstawicieli SU.

·      Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU – zmiany związane ze zmianą Statutu PSP nr 31 w Radomiu.

·      Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.

·      Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.

·      Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.

·      Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

·      Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

 

PAŹDZIERNIK:

·      Kampania wyborcza i wybory władz do SU.

·      Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły oraz nauczycielami emerytowanymi, udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 24.10 – Światowy Dzień Origami – wystawa prac, instrukcje, warsztaty origami podczas przerw.

·      Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie miasta Radomia, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

 

LISTOPAD:

·      Udział w apelu z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

·      Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 16.11. Dzień Tolerancji. Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm.

·      Akcja „Tydzień życzliwości”.

 

GRUDZIEŃ:

·      Organizacja klasowych „Mikołajek”.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 06.12. Dzień Anioła – stroje okolicznościowe.

·      Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

·      Zorganizowanie konkursów okolicznościowych.

·      Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

 

STYCZEŃ:

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 16.01 - Niebieski Poniedziałek (Blue Monday) kojarzy się z melancholią i smutkiem. Na przekór smutkom organizacja konkursu fotograficznego i wystawa fotografii „Z uśmiechem mi do twarzy”.

·      Włączenie się w organizację Dnia Babci i Dziadka.

·      Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

·      Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8.

 

LUTY:

·      14.02. - Organizacja poczty „walentynkowej”.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 23.02. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – informacje dla uczniów i rodziców na temat depresji i jej leczenia.

·      21.02. - Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – organizacja spotkania
z przewodnikiem, wykład na temat pracy w terenie.

 

MARZEC:

·      Organizacja Dnia Kobiet w klasach.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - dzień filmowy (według potrzeb i możliwości poszczególnych klas).

·      21.03. – pierwszy dzień wiosny – organizacja uroczystego powitania wiosny. Światowy Dzień Zespołu Downa – akcja skarpetkowa.

 

KWIECIEŃ:

·      01.04.2022 – Prima Aprilis – Dzień bez plecaka

·      02.04.2022 – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

·      Udział w obchodach Dnia Ziemi.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – 17.04. - Światowy Dzień Kostki Rubika – zabawy
i konkursy z kostką w roli głównej. 22.04. Dzień Ziemi - „Dzień w zieleni”.

 

MAJ:

·      Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

·      19.05. - Dzień Dobrych Uczynków.

·      Przygotowanie Dnia Patrona.

 

CZERWIEC:

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – dzień skarpetki nie do pary

·      Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

·      Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2021/2022.

·      Wybór opiekunów SU na kolejny rok szkolny.

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

·      Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu Młodzieżowego.

·      Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.

·      Promowanie zdrowego trybu życia.

·      Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.

·      Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

·      Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

·      Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” - jako integracja środowiska uczniowskiego.

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji).


Opiekunowie samorządu: 

p. Łukasz Osowski

p. Katarzyna Kamańczyk


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 543082

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia